Krav til minstevannsføring

Minstevannføring pålegges konsesjonæren gjennom vilkår i konsesjonen eller som en forutsetning for konsesjonsfrie tiltak. Størrelsen på minstevannføringsslippet fastsetttes ut fra forholdene i det aktuelle vassdraget og behovet for vann til ulike årstider.

 

Minstevannføringen skal ikke på noe tidspunkt underskrides. Som regel er krav om minstevannføring satt ved inntaket som leder vann bort fra vassdraget, men det forekommer også at krav til minstevannføring skal være tilfredsstilt lenger ned i vassdraget.

 

Fra 1.1.2010 ble alle konsesjonsgitte vassdragsanlegg med krav om slipp av minstevannføring pålagt å logge og dokumentere at riktige vannføring slippes. I tillegg skal det være mulig å kontrollere i nåtid på stedet for minstevannføringspålegget at riktig vannføring slippes.

 

I menyen over finner du oversikt med sanntids oppdatering av hvert enkelt kraftverks vannføring og produsert effekt. Kraftverkene er sortert fylkesvis.