Minstevann

Søberg

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Søberg KRAFTSTASJON

Søberg kraftverk nyttigjør avløpet fra et felt på 18,1 km² av vassdraget i et fall fra 225 moh. ned til kote 40. Storelva tas inn hvor Storelva og en bekk fra Stortuva renner sammen. Vannvegen består øverst av grovhull/tunnel i fjell og nederst av nedgravd rør fram til kraftstasjon i dagen på kote 40 litt oppstrøms Storelvas utløp i Søbergsvatnet.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 18,1 km2
Minstevannsføring Sommer: 400  l/s, vinter: 60  l/s
Inntakskote 221 moh
Kraftstasjonskote 40 moh
Fallhøyde 181 m
Produksjon 16,2 GWh
Tilsvarer 810 husstander

Søberg har en årlig produksjon på 16,2 GWh i et midlere år. Dette fordeler seg med 11,1 GWh sommerkraft og 5,1 GWh vinterkraft. Kraftverkets maksimale slukeevne er 3,3 m3/s, og minste slukeevne blir 0,11m3/s.