Bjåstad

Bjåstad kraftverk er eit av seks kraftverk i Fjærland som Småkraft AS bygger ut for Sognekraft AS. Inntaket er planlagd som eit nedsenka tyrolerinntak, vassvegen går delvis i fjell som profilbora trykksjakt og delvis som røyr i grøft. Stasjonsbygget vert bygd som Småkraft standardbygg med glasfasade og vert samlokalisert med kraftstasjonen til Berge.

Status mai 2016

Grøftesprenging pågår. Røyrlegging frå veke 23. Påhogg utsprengt og Norhard held på med å rigga seg opp for fullprofilboring. Betong stasjon ferdig fram til mekanisk montasje.Veg til påhogg Bjåstad er ferdig.

Status februar 2016

Utsprenging av stasjonstomt er påbegynt. Veg til påhogg Bjåstad er påbegynt. Eksisterende veg ned til sjøen er utvida og forsterka. Veg inn til stasjonstomt er grovplanert

Status november 15

Hovudtyngda av anleggsarbeida vil gå føre seg i 2016, men ein førebur oppstart av nokre førebuande arbeid som anleggsvegar mm. på slutten av 2015.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
8 km2
sommer: 250l/s, vinter 50l/s
390 m
5 m
385 m
14 GWh
700 husstander